Simona Cappia, Maia Vakoulenko - Darkside Witches (2015)